Proiecte POR 2014-2020

„Diversificarea producției în cadrul PREMIUM CONCEPT SRL”

cod SMIS 139363

În continuarea proiectului „Diversificarea producției SC PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL”, Cod SMIS 2014+: 114791, finanțat în cadrul POR 2014 – 2020 și finalizat la data de 30.11.2019, beneficiarul PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL derulează, în prezent, un nou proiect cu titlul „Diversificarea producției în cadrul PREMIUM CONCEPT SRL” cod SMIS 139363, în baza Contractului de Finanțare nr. 7399/22.12.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor și este implementat în perioada 01.04.2020 – 31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 4.750.783,40 lei, din care, 2.821.215,67 lei reprezintă finanțare publică nerambursabilă, împărțită după cum urmează: 2.398.033,33 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 423.182,34 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competitivității Premium Concept Proiect SRL prin diversificarea activității companiei tipografiei, promovarea spiritului antreprenorial prin exploatarea de tehnologii inovative, consolidarea poziției pe piața întreprinderilor mici și mijlocii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Îmbunătățirea condiiților de muncă în cadrul firmei;
  2. Certificarea serviciilor realizate de către firmă cu cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 și SR EN ISO/CEI 17065:2013;
  3. Diversificarea producției prin realizarea de etichete înnobilate prin efecte metalice și volumetrice (asemanător etichete hologramă pentru identificarea produselor originale).

Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului au fost grupate într-o linie de producție, conform planului de afaceri aprobat, care vizează completarea liniiilor existente de producție publicitară și lărgirea gamei de servicii oferite.

Rezultatele estimate după finalizarea perioadei de implementare a proiectului vizează creșterea cifrei de afaceri a companiei și menținerea și creșterea numărului mediu de salariați cu 5 persoane.

Locul de implementare al proiectului este în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Gib Mihăescu nr. 8, Corp C15, județul Vâlcea.


C PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL”

cod SMIS 114791

Despre POR 2014 – 2020

Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007 – 2013 și unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014 – 2020.

POR 2014 – 2020 este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cuprinde 12 axe prioritare în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite.

POR 2014 – 2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât, acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Despre Proiect

În cadrul Axei prioritare 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Premium Concept Proiect a derulat, în perioada 24 februarie 2017 – 30 noiembrie 2019, proiectul „Diversificarea producției SC PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL”Cod SMIS 2014+: 114791, cu finanțare acordată în baza contractului de finanțare nr. 1632/28.03.2018.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.197.679,75 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2.683.933,29 lei, din care, valoarea nerambursabilă acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională s-a ridicat la 1.615.306,41 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național la 285.054,07 lei.

Dintre principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului, amintim următoarele:

  • Diversificarea activității companiei prin achiziționarea de echipamente necesare desfășurării noii activități și prestarea de servicii și produse de calitate superioară pe piața de profil;
  • Mentinerea numărului de salariați înregistrat la finalul exercitiului financiar anterior depunerii proiectului (anul 2016);
  • Creșterea numărului mediu de salariați cu 5 persoane, conform obiectivului specific al POR 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, respectiv îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Diversificarea activității companiei garantează performanța și consolidarea, pe termen lung, a serviciilor și produselor oferite, aspect care are impact la nivel social. Din punct de vedere social, valoarea adăugată a investiției s-a materializat prin crearea de noi locuri de muncă, contribuind în acest fel la o reducere a ratei șomajului.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro